Vedtekter

Vedtekter for Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus

Vedtatt på årsmøte 9. oktober 1984, med endring i punkt 4 vedtatt på årsmøte 16. mars 2006

 1. Formål
  NBF avd. Oslo/Akershus er et regionalt lag av Norsk Bibliotekforening og har som formål å fremme utviklingen av norsk bibliotekvesen og å arbeide for en bedring av bibliotektjenesten i regionen.
 2. Medlemskap
  Medlemmer er de biblioteker, institusjoner, skoler og enkeltpersoner i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk Bibliotekforening.
 3. Stemmerett
  Stemmerett har alle som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har én stemme og kan ikke stemme ved forfall. Biblioteker, skoler og andre institusjoner kan ved fullmakt avgi stemme.
  Kfr. stemmerettsbestemmelsene i hovedforeningens lover og seksjonenes vedtekter.
 4. Årsmøte
  Årsmøte holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling og saksliste sendes medlemmene minst én (1) måned før møtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret minst tre (3) uker før møtet. Sakspapirer sendes alle medlemmer eller gjøres tilgjengelig på foreningens nettsted senest en (1) uke før møtet.

  Årsmøtet skal behandle:
  1. Årsmelding
  2. Revidert regnskap
  3. Virkeplan for kommende periode
  4. Innkomne forslag

  Årsmøtet skal velge:
  1. Leder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Revisorer
  4. Valgkomite