Stipendutlysning – høsten 2014

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Alle oppfordres til å søke. En del av potten vil gå til faglig aktivitet som bygger opp under oppsøkende bibliotekvirksomhet.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Søknadsfristen for høstens runde er satt til 15. september 2014.

Send søknad til sum@wiersholm.no innen 15. september!